JAMSTVENA IZJAVA

Power box d.o.o. jamči za kvalitetu i besprijekoran,rad proizvoda, ukoliko će se kupac pridržavati priloženih naputaka o uporabi. Unatoč tome, može se dogoditi da proizvod ne radi ispravno. U tom slučaju obvezujemo se na svoj trošak popraviti sve kvarove i tehničke nedostatke, koji na proizvodu nastanu u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi i poštivanju tehničkih uputa, a pod slijedećim uvjetima: – kupac mora dostaviti neispravan proizvod upakiran u originalnu ambalažu sa kompletnim priborom i sa kratkim opisom kvara na svoje prodajno mjesto – kupac mora predočiti jamstvenu izjavu i račun o kupnji proizvoda.

JAMSTVO NE UKLJUČUJE:

Programsku opremu koja dolazi u kompletu sa proizvodom (samo je ponekim proizvodima pridružena programska oprema) – kvarove nastale nepravilnim rukovanjem – Kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova – kvarove nastale utjecajem okoline nepodesne za rad uređaja – rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije – kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres,…) – baterije ili kvarove nastale curenjem baterija – mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl. – podatke na računalu, HDD uređaju ili bilo kojem uređaju koji služi za pohranu podataka – kompatibilnost među komponentama, osim ako nisu kupljene u Power box d.o.o. i za njih dobivena usmena ili pismena suglasnost o kompatibilnosti.

JAMSTVO PRESTAJE U SLUČAJU:

Dogradnje, pregradnje ili prespajanja bez pismene suglasnosti Power box d.o.o. – ako je proizvod ugrađivan, popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba – korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni, – ako je proizvod došao oštećen u servis zbog neprimjerenog pakiranja.

TRAJANJE JAMSTVA

U jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis. Jamstveni rok počinje teći sa danom isporuke, koji je naznačen na računu i jamstvenoj izjavi. Zamjenu neispravne robe vršimo tek kada naš Power box servis potvrdi njenu neispravnost. U slučaju da kvar u jamstvenom roku nije otklonjen u razumnom roku od zaprimanja proizvoda na servis, a proizvod nije poslan na popravak dobavljaču, POWER BOX d.o.o. se obvezuje da će isti zamijeniti drugim ili će kupcu biti omogućen povrat novca. POWER BOX d.o.o. jamči da će servis i zamjenski dijelovi za proizvod biti na raspolaganju kroz vrijeme od 2 godine. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.


Za servise i reklamacije računala i komponenata obratite se na adresu:


Dolenica 12, 10250 Lučko-Zagreb, tel : 091 6231 554, info@energy2store.hr


Za podršku web shopu : 091 6231 554, info@energy2store.hr